นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 171

ห้องแหล่งเตาเผาบ้านบางปูน

ในประเทศไทยพบหลักฐานการผลิตภาชนะดินเผาขึ้นใช้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีทั้งที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อประกอบพิธีกรรม

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 258

ห้องวรรณกรรมเมืองสุพรรณ

จัดแสดงเรื่องราวของวรรณกรรมสำคัญ สองเรื่อง ที่เกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่ได้รับการยกย่องจากวรรคดีสโมสรให้เป็นเลิศประเภทกลอนเสภา

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 119

ห้องสุพรรณบุรีวันนี้

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางทางด้านตะวันตกของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 202

ห้องเพลงพื้นบ้านสุพรรณ

จัดแสดงโดยใช้หุ่นจำลองประกอบสื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์ จำลองการเล่นเพลงพื้นบ้าน ซึ่งนิยมเล่นกันในงานรื่นเริงหรือเทศกาลต่างๆ ได้แก่ เพลงอีแซว และเพลงเรือ

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 118

ห้องศาสนศิลป์สุพรรณ

จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ได้แก่ โบราณศิลปวัตถุจากโบราณสถานสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ฯลฯ

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 119

ห้องบุคคลสำคัญ

กล่าวถึงประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีตที่เคยสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศชาติและจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ >>