ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
เศียรประติมากรรมรูปบุคคล(บุรุษ)สวมเครื่องประดับศีรษะแบบเทริดขนนก พระพักตร์เป็นรูปไข่ พระขนงต่อกันโค้งเล็กน้อย พระเนตรรีปลายเฉียงขึ้น ลืมพระเนตร พระนาสิกโด่ง แย้มพระสรวลเล็กน้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งเตาเผาบ้านบางปูน
"การศึกษาภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเผาบ้านบางปูน สะท้อนให้เห็นเรื่องราวของผู้คนในอดีต"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุที่สำคัญ
พระ พุทธรูปนาคปรกองค์นี้ สลักจากหินทรายสีเขียว พบที่วัดปู่บัว เดิมจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ อู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุที่สำคัญ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศว ร สลักจากหินทรายสีเขียว สูงประมาณ ๑๔๘.๕ ซม. พบที่ ี่โบราณสถานเนินทางพระในเขตอำเภอสามชุกซึ่งเป็นโบราณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ในสมัยสุพรรณภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กะเหรี่ยงสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รอยลายของชายไทยเวียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-