...

สำนักการสังคีต
นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางพัชรินทร์ เหลืองเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ
งานแผน
งานการเงินและพัสดุ
กลุ่มโรงละครแห่งชาติ
นายวีรชาติ แพทย์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มโรงละครแห่งชาติ

งานประสานการแสดง

Messenger