ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาและนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ไปตั้งแสดง ณ สถานที่อื่นใดเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๓๕
จำนวนผู้เข้าชม 989