...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

          " มุ่งมั่นพัฒนาหอสมุดแห่งชาติชลบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีคุณภาพ  มาตรฐาน  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก เป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและเป็นห้องสมุดที่มีความเป็นเลิศทางด้านบริการและกิจกรรม"

 

พันธกิจ  

          1.  ศึกษา คันคว้า วิจัย งานวิชาการด้านบรรณารักษ ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หนังสือ  อักษรและเอกสารโบราณในเขตพื้นที่และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ

          2.  ดำเนินการ  สำรวจ รวบรวม จัดหา จัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ  วิเคราะห์หมวดหมู่  จัดทำรายการ  จัดทำฐานข้อมูล จัดการข้อมูลท้องถิ่น/เอกสารโบราณ  และอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

          3.  ดำเนินการให้บริการการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป  พร้อมสำรวจวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

          4.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ฝึกอบรมงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์แก่บุคลากรในห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

          5.  วางแผนและพัฒนาหอสมุดแห่งชาติชลบุรีให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

          6.  ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ  เพื่อเผยแพร่กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)  สำรวจและรวบรวมเอกสารโบราณในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  และทำบรรณานุกรมทรัพยากรสนเทศท้องถิ่นให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ  เพื่อจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ

          7.  ดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายเพื่อการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

          8.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(จำนวนผู้เข้าชม 350 ครั้ง)


Messenger