...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หอสมุดแห่งชาติชลบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบูรพาพระมหากษัตริย์ติยาธิราช และเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาอย่างยังยืนโดยจัดกิจกรรมระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. โดยมี นางสาวพิมพรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นายชาตรี เนื่องจำนงค์ พันโทสุธี สุขสากล และนางสาวสุมาพร ศรีเมือง วิทยากรเข้าร่วมการเสวนาและบรรยายในครั้งนี้
(วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 111
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หอสมุดแห่งชาติชลบุรี จัดกิจกรรม “ปริศนาคำทาย” โดยมีนางสาวอาทิตยา พิบูลแถว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก และส่งเสริมทักษะทางการสื่อสาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๓ คน
(วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 103
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 74
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 69