พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
cover
นางสาวกนกวลี สุริยะธรรม
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

ฝ่ายวิชาการ ทะเบียนและคลัง
นายวีระเกียรติ สหวรเมธี ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

ฝ่ายธุรการ
นางสาวปวีณา พัดภูเขียว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอาลี ทันตาหะ พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยุพารัตน์ คงโนนกอก พนักงานธุรการ

ฝ่ายอาคารจัดแสดง และการรักษาความปลอดภัย
นางนิตยา เกี้ยวพิมาย เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน

นางสาวจิตรา ไปแดน เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

Messenger