วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"


พันธกิจ
1. สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาภาคการบริการ ให้เป็นมาตรฐานสากลในทุกมิติ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง เพื่อนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆและนำไปเผยแพร่ตามหลักพิธภัณฑสถานวิทยา
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาแบบองค์รวม ตามทิศทางและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความน่าเชื่อถือและมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 

(จำนวนผู้เข้าชม 364 ครั้ง)

Messenger