เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 การอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ.pdf การอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 5.10 Mb Download
2 คำขอรับใบอนุญำตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร (ศก.๖).pdf คำขอรับใบอนุญำตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร (ศก.๖) 0.19 Mb Download
Messenger