กองโบราณคดีใต้น้ำ

นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ
นักโบราณคดีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักโบราณคดี
Messenger