วีดิทัศน์
โบราณคดีใต้น้ำกับโบราณคดีบนบก ต่างกันอย่างไร
จำนวนผู้เข้าชม 803 ครั้ง
แหล่งเรือจมเกาะครามกับปฐมบทงานโบราณคดีใต้น้ำไทย
จำนวนผู้เข้าชม 740 ครั้ง
The Excavation of Mannok Shipwreck 2019
จำนวนผู้เข้าชม 640 ครั้ง
UAD Thailand(กองโบราณคดีใต้น้ำ) EP1 - พาชมกองโบราณคดีใต้น้ำ
จำนวนผู้เข้าชม 922 ครั้ง
Underwater Archaeology Division, Thailand - COVID-19 กับงานโบราณคดีใต้น้ำ
จำนวนผู้เข้าชม 743 ครั้ง