...

ชีวประวัติ

          พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๑๕ เมื่อวัยเยาว์เข้าศึกษาในสำนักพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จากนั้นบิดาได้นำมาถวายตัวกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อให้ทรงฝึกหัดงานราชการและเรียนรู้วิชาแขนงต่าง ๆ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๒๘ เข้าศึกษาในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว เริ่มต้นรับราชการในกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตามลำดับ ต่อมาย้ายมารับราชการที่กระทรวงมหาดไทย ถึง พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงมหาดไทยประจำมณฑลกรุงเก่า นับเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยุธยาของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) 

   

          ต่อมาพ.ศ. ๒๔๔๙ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ครั้น พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “พระยาโบราณราชธานินทร์” กระทั่งอายุได้ ๕๘ ปี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกจากตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล แต่ยังคงทำหน้าที่สำคัญในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น กรรมการวรรณคดีสโมสร อุปนายกแผนกโบราณคดีของราชบัณฑิตยสภา พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙

 

(จำนวนผู้เข้าชม 1773 ครั้ง)


Messenger