...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

3.1 งานด้านวิชาการและทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวบรวมศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์จำแนกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อจัดทำข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบนิทรรศการพิเศษ เอกสารแผ่นพับ และจดหมายข่าว รวมทั้งดูแลและรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ ถลาง

3.2 งานด้านบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้บริการนำชมให้ความรู้นิทรรศการถาวรในห้องจัดแสดง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทราบ

3.3 งานด้านธุรการและการเงิน ดำเนินงานด้านธุรการ การเงิน การบัญชี งานพัสดุ งานด้านบุคลากร ตลอดจนการประสานงานกับราชการส่วนท้องถิ่น

3.4 งานด้านภูมิทัศน์และงานสวน ดูแลรักษาภูมิทัศน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

(จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง)


Messenger