...

ประวัติและบทบาทหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ

1.1    ศึกษาค้นคว้า สำรวจ ขุดค้น วิเคราะห์ วิจัยด้านโบราณคดีและวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา

      องค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์

1.2   วางแผนพัฒนา และบริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งในด้านวิชาการ การอนุรักษ์ การพัฒนา

 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

1.3    ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ และดูแลรักษาโบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ตาม พ.ร.บ.

 โบราณสถานฯ อนุสัญญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.4    บูรณะ ซ่อมแซม เสริมความมั่นคงโบราณสถาน ตลอดจนบำรุงรักษาภูมิทัศน์ในพื้นที่อุทยาน

 ประวัติศาสตร์

1.5    จัดและให้บริการความรู้ในฐานะแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแก่ประชาชน          

 ผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

1.6    ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางโบราณคดี ในรูป หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์    

 และสื่อทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา และสืบทอดองค์ความรู้

 เกี่ยวกับโบราณสถานและการอนุรักษ์ แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

2.7  ดำเนินการจัดเก็บรายได้เป็นรายได้แผ่นดินและเงินกองทุนโบราณคดีจากการเก็บค่าธรรมเนียมเข้า

 ชมโบราณสถาน ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าร้านค้า ค่าเช่าที่พัก การจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก

 ค่าธรรมเนียมการถ่ายทำภาพยนตร์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และวิธี

 ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2.8    เป็นผู้แทนกรมศิลปากรในจังหวัดที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์

2.9    เป็นหน่วยเบิกสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์และหน่วยงานอื่น เป็นศูนย์ต้นทุนของกรมศิลปากรใน

 เขตจังหวัดที่เป็นที่ตั้งอุทยานประวัติศาสตร์

2.10ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 413 ครั้ง)


Messenger