...

๑๐๐ เรื่องกรมศิลปากร : ถ้าพบลูกปัดโบราณในบ่อน้ำ หรือพบวัตถุโบราณ ต้องทำอย่างไร”
ถ้าพบลูกปัดโบราณในบ่อน้ำ หรือพบวัตถุโบราณ ต้องทำอย่างไร”
 
 ตอบ   แจ้งสำนักศิลปากรที่รับผิดชอบ พื้นที่ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อมาตรวจสอบผู้พบหรือผู้ที่เก็บได้ มีสิทธิ์ได้รางวัลไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินนั้น ตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งเป็นการช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้คนรุ่นต่อไปได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปากรทุกแห่ง
          พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาตรา ๒๔ “โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน หรือฝัง หรือทอดทิ้งไว้ในราชอาณาจักร หรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะโดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็น เจ้าของได้ ไม่ว่าที่ที่ซ่อน หรือฝัง หรือทอดทิ้งจะอยู่ในกรรมสิทธิ์ หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม่ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน”

(จำนวนผู้เข้าชม 1097 ครั้ง)