...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร Phimai Service Mind ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (Phimai : Service Mind & Hospitality) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานโครงการอบรมการจัดการขยะและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (Phimai : Zero Waste) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (Phimai : Junior Guides) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานโครงการสังคีตวัฒนธรรม การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานโครงการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน “วันเด็กแห่งชาติ” (Phimai : Children’s Day) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานการควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้พื้นที่จัดงาน เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานโครงการเยาวชนกับการดูแลรักษาโบราณสถานเมืองพิมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๑ และ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายงานกิจกรรมจิตอาสา อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระเพลง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger