...
พิธีถวายบังคมพระบรมรูปฯ สมเด็จพระปิยมหาราช
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปฯ สมเด็จพระปิยมหาราช
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่เวียนมาบรรจบในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง)