...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ศึกษาค้นคว้า  วิจัยงานวิชาการ  ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  หนังสือ  อักษร  และเอกสารโบราณในเขตพื้นที่และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ
 
ดำเนินการให้บริการการอ่าน  ศึกษาค้นคว้าและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  แก่เด็ก  นักเรียน  นักศึกษา  นักวิชาการและประชาชนทั่วไป  และสำรวจวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 
ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ฝึกอบรมงานวิชาการวิชาการ ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 
วางแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติในเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

(จำนวนผู้เข้าชม 515 ครั้ง)


Messenger