...
งานสำรวจตรวจสภาพโบราณสถานบารายเมืองพิมายด้านทิศใต้
งานสำรวจตรวจสภาพโบราณสถานบารายเมืองพิมายด้านทิศใต้
และถากถางกำจัดวัชพืชเพื่อวางแนวสำรวจถนนเข้าสู่แหล่ง
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
งบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง)