...
ประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
ที่สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
-นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ นักโบราณคดีชำนาญการ
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
-นายลักษมณ์ บุญเรือง ภัณฑรักษ์ชำนาญการ
สังกัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
-นายวีระชาติ พงค์ชนะ นักโบราณคดีปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง)