...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพ ‘ริมธารรัก’ ของ ประสงค์ ปัทมานุช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพ ‘ชีวิตประจำวัน’ ของ มานิตย์ ภู่อารีย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ต้นแบบพระบรมรูป รัชกาลที่ 6
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
‘เศร้า’ โดย ชำเรือง วิเชียรเขตต์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ดำรง วงศ์อุปราช (พ.ศ. 2479 – 2545)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร (พ.ศ. 2474 – 2556)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้นพบภาพเขียนต้นแบบของ กาลิเลโอ คินี และโจทย์ที่ท้าทายของนักอนุรักษ์ - SARAKADEE LITE
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประหยัด พงษ์ดำ (พ.ศ. 2477 – 2557)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชิต เหรียญประชา (พ.ศ. 2451 – 2537)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประยูร อุลุชาฎะ (พ.ศ. 2471 – 2543)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประสงค์ ปัทมานุช (พ.ศ. 2461 – 2523)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เบื้องหลังการอนุรักษ์ ภาพร่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ 6) เมื่อ พ.ศ. 2454
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพร่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2454
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพร่างต้นแบบจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๑๑๒ ปี แห่งการเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า เจ้าสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม