...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
“ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะของชาติ และเป็นผู้นำการพัฒนาหอศิลป์ในชาติไปสู่มาตรฐานสากล ”

พันธกิจ
1. อนุรักษ์ศิลปวัตถุทางด้านทัศนศิลป์ที่ทรงคุณค่าและถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลป วัฒนธรรมของชาติ  โดยการรวบรวบศิลปวัตถุมาอนุรักษ์ไว้ตามกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพื่อธำรงคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ศิลปวัตถุทางด้านทัศนศิลป์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ให้ได้มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า ใจบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของสังคมอย่างแท้จริง
5. สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้หอศิลป์ในประเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

(จำนวนผู้เข้าชม 360 ครั้ง)


Messenger