คำสั่งกรมศิลปากร เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมศิลปากรปฏิบัติราชการในฐานะผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (Cabinet and Parliamentary Liaison Officer : CPLO) แทนอธิบดีกรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 714