วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๕
จำนวนผู้เข้าชม 110

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๕

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาขั้นตอนการตั้งนายกรัฐมนตรี

รหัสเอกสาร ฉ/ร ๕๓๗๑


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger