๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 360จำนวนผู้เข้าชม 360คน