ลูกเจ้าพระยาในกระแสการเปลี่ยนแปลง
จำนวนผู้เข้าชม 1948

          หนังสือเรื่อง “ลูกเจ้าพระยาในกระแสการเปลี่ยนแปลง” เป็นการ รวบรวมชีวประวัติบุตรธิดาของเจ้าพระยาที่ได้รับการสถาปนาในสมัย รัชกาลที่ ๕ – รัชกาลที่ ๗ อันเป็นสมัยของการปฏิรูประบบราชการและ การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย เพื่อให้ประเทศไทย หรือ “สยาม” ในเวลานั้น ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ โดยที่ “ลูกเจ้าพระยา” หลายท่าน มีโอกาสได้ไปศึกษาหรือดูงานในต่างประเทศ และนำความรู้กลับมาพัฒนา บ้านเมือง จนสามารถวางรากฐานของกิจการสำ คัญ ๆ หลายประการ อันส่งผลมาถึงปัจจุบัน

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 1,948คน