ตำราทางยกทัพ สำรวจคราวเตรียมรบพม่า ในรัชกาลที่ ๒
จำนวนผู้เข้าชม 1866

  • ย้อนกลับ
  • ตำราทางยกทัพ สำรวจคราวเตรียมรบพม่า ในรัชกาลที่ ๒
        สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการศึกษา ค้นคว้า อนุรักษ์ เผยแพร่และสนับสนุนงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเอกสาร เรื่อง “ตำราทางยกทัพ สำรวจคราวเตรียมรบพม่า ในรัชกาลที่ ๒” เพราะนอกจากจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกถึงเส้นทางเดินทัพอันเป็นเส้นทางที่ใช้ในการติดต่อของผู้คนในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยแล้ว ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบถึงร่องรอยของชุมชน บ้านเมือง และสถานที่สำคัญบางแห่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ไม่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้ปรากฏสืบไป ซึ่งการจัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ ได้จัดทำสารบัญและดัชนีค้นคำ เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับคำแนะนำและตรวจแก้ไขจากนางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร อดีตหัวหน้าศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 1,866คน