คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๑๗๖/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมศิลปากรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรในฐานะผู้บริหารด้านต่างๆ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
จำนวนผู้เข้าชม 591

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:


จำนวนผู้เข้าชม 0คน