๑๐๖ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 1388
จำนวนผู้เข้าชม 1,388คน