ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต(ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดนครปฐม ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ห้องประชุมเล็กทิศตะวันออก ชั้น ๒ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. โดย พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดกิจกรรมและมีพระสังฆาธิการ หน่วยงานของกรมศิลปากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๕ รูป/คน

จำนวนผู้เข้าชม 236