...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 37 รายการ


ปราสาทเขาโล้น ๒/๓ : โบราณวัตถุชิ้นเด่นและการกำหนดอายุ การดำเนินงานโบราณคดีที่ปราสาทเขาโล้น นอกจากจะทำให้พบโบราณสถานที่ถูกดินทับถมไว้แล้ว ยังทำให้พบชิ้นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมทำจากหินทราย เช่น บริเวณปราสาท ๓ หลังบนฐานไพที พบยอดปราสาททรงกลม ใช้ประดับบนชั้นซ้อนชั้นสุดท้ายของปราสาทเพื่อรองรับนภศูล แถวกลีบบัวเหนือทับหลัง เป็นแถวกลีบบัวที่เคยประดับเหนือทับหลังบริเวณซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน ปราสาทจำลองและบรรพแถลง ใช้วางประดับบริเวณกึ่งกลางและบริเวณมุมของชั้นซ้อนแต่ละชั้น บริเวณบรรณาลัยและโคปุระทั้งสามด้าน พบชิ้นส่วนประกอบสถาปัตยกรรม เช่น ปลายกรอบหน้าบัน สลักลวดลายเป็นรูปมกรอ้าปากชูงวงประกอบลายกระหนก แถวกลีบบัวประดับบริเวณเชิงชายของหลังคา เสาลูกมะหวดทรงกลม ใช้ประดับบริเวณกรอบหน้าต่าง บราลีลักษณะทรงกรวยแหลม ใช้ประดับบริเวณสันหลังคา ส่วนภาชนะดินเผาพบภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสีเขียวและสีน้ำตาลที่ผลิตจากแหล่งเตาในจังหวัดบุรีรัมย์ และเครื่องถ้วยจีนเนื้อกระเบื้องเคลือบสีขาว สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ รูปแบบของทับหลัง เสาประดับกรอบประตูจากภาพถ่ายเก่า และการกำหนดอายุตัวอย่างอิฐ ด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence dating : TL) ล้วนให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันทำให้สันนิษฐานว่าปราสาทเขาโล้นน่าจะสร้างขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นปราสาทในศิลปะเขมรแบบบาปวนตอนต้น สอดคล้องกับการพบจารึกบริเวณกรอบประตูที่ระบุศักราชตรงกับพุทธศักราช ๑๕๕๙ ผู้เขียน : นายสิขรินทร์ ศรีสุวิทธานนท์ (นักโบราณคดีชำนาญการ) กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี #สำนักศิลปากรที่๕ปราจีนบุรี #กรมศิลปากร #กระทรวงวัฒนธรรม #แชทชมแชร์_โบราณคดีปราจีนภาค ปราสาทเขาโล้น ๑/๓ : การดำเนินงานโบราณคดี https://www.facebook.com/2360532577517366/posts/2770145389889414/

โบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๓ ปราสาทเมืองไผ่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2783168168587136&id=2360532577517366

ปราสาทเขาโล้น ๑/๓ : การดำเนินงานโบราณคดี โบราณสถานปราสาทเขาโล้น เดิมเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐ ๑ หลัง ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้นซึ่งเป็นภูเขาหินทรายในพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว กรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้ดำเนินงานโบราณคดีในปีพุทธศักราช ๒๕​๖๐ - ๒๕๖๑ และดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถาน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม กำหนดอายุโบราณสถานทั้งด้วยวิธีเปรียบเทียบและวิธีทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงดำเนินการเสริมความมั่นคงปราสาทประธานเพื่อรองรับการนำทับหลังมาติดตั้งในอนาคต จากการดำเนินงานโบราณคดี ทำให้พบว่าปราสาทเขาโล้นเป็นโบราณสถานก่อสร้างด้วยอิฐที่มีการขัดผิวจนเรียบ ทำให้รอยต่อของอิฐแต่ละก้อนแนบสนิท อันเป็นวิธีการก่ออิฐที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเขมรโบราณสถานประกอบด้วยปราสาท ๓ หลัง ตั้งบนฐานไพทีเป็นจุดศูนย์กลางของโบราณสถาน ปัจจุบันคงเหลือแต่ปราสาทประธานเท่านั้น ปราสาทด้านทิศเหนือและทิศใต้พังทลายลงเหลือเพียงส่วนฐาน มีบรรณาลัยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่มีโคปุระหรือซุ้มประตูอยู่ด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก โบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งมีแนวคันกันดินทำจากหินทรายธรรมชาติที่นำมาวางเรียงกันเพื่อถมปรับพื้นที่บนยอดเขาสำหรับก่อสร้างโบราณสถาน และกันไม่ให้ดินที่นำมาถมปรับพื้นที่ไหลลงสู่พื้นด้านล่างอันจะทำให้โบราณสถานทรุดตัวได้ บริเวณด้านทิศตะวันออกของแนวคันกันดินมีการนำหินทรายธรรมชาติขนาดต่าง ๆ มาวางเรียงให้เป็นบันไดจากเชิงเขาขึ้นสู่ปราสาท ผู้เขียน : นายสิขรินทร์ ศรีสุวิทธานนท์ (นักโบราณคดีชำนาญการ) กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี #สำนักศิลปากรที่๕ปราจีนบุรี #กรมศิลปากร #กระทรวงวัฒนธรรม

โบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒ วัดชนะไชยศรี

โบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๑ ปราสาทเขาน้อย

ปราสาทบ้านน้อย ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ปราสาทบ้านน้อย เป็นอโรคยาศาลสร้างด้วยศิลาแลงและอิฐ ปัจจุบันเป็นอโรคยาศาลเพียงแห่งเดียวที่สำรวจพบในจังหวัดสระแก้ว สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (ค.ศ. ๑๑๘๑-๑๒๑๘) แผนผังของโบราณสถานประกอบด้วยปราสาทประธานและบรรณาลัยที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีโคปุระหรือซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวภายในโคปุระแบ่งเป็นห้องทิศเหนือและห้องทิศใต้ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกำแพงแก้วเป็นที่ตั้งของบารายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบบารายกรุด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลาดลงไปที่ก้นสระ นอกจากนี้ยังพบบารายที่มีคันดินล้อมรอบบริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของอโรคยาศาล โดยบารายด้านทิศเหนือกว้างประมาณ ๔๕ เมตร ยาวประมาณ ๖๐ เมตร บารายด้านทิศตะวันออกกว้างประมาณ ๑๑๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๒๕ เมตร กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทบ้านน้อย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เนื้อที่โบราณสถาน ๔๕ ไร่ ๙๕ ตารางวา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้ดำเนินงานทางโบราณคดีบริเวณปราสาทบ้านน้อย โดยได้ทำการขุดค้น ขุดตรวจและขุดแต่งทั้งภายในและภายนอกกำแพงแก้ว รวมทั้งบารายด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบราณสถานสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบบูรณะเสริมความมั่นคงและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดสระแก้วในอนาคต ผู้เขียน : นางเป็นภัสญ์ ศรีสุวิทธานนท์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี #สำนักศิลปากรที่๕ปราจีนบุรี #กรมศิลปากร #กระทรวงวัฒนธรรม

โบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดระยอง ตอนที่ ๔ วัดโขดทิมธาราม


โบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดระยอง ตอนที่ ๓ อุโบสถหลังเก่า วัดนาตาขวัญ

โบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดระยอง ตอนที่ ๒ เจดีย์กลางน้ำ