เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ท้องถิ่นล้านนาในยุคพระพุทธเจ้าหลวง” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายอเนก สีหามาตย์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล ปาลวัฒน์) และผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ (นายวิเศษ เพชรประดับ) ร่วมพิธีเปิดการประชุม ในการนี้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “พระเกียรติคุณพระพุทธเจ้าหลวงต่อแผ่นดินสยาม”
 

 

 

" /> กรมศิลปากร หจช.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ท้องถิ่นล้านนาในยุคพระพุทธเจ้าหลวง” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายอเนก สีหามาตย์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล ปาลวัฒน์) และผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ (นายวิเศษ เพชรประดับ) ร่วมพิธีเปิดการประชุม ในการนี้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “พระเกียรติคุณพระพุทธเจ้าหลวงต่อแผ่นดินสยาม”
 

 

 

" />
...
จดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ท้องถิ่นล้านนาในยุคพระพุทธเจ้าหลวง” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ท้องถิ่นล้านนาในยุคพระพุทธเจ้าหลวง” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายอเนก สีหามาตย์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นางนฤมล ปาลวัฒน์) และผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ (นายวิเศษ เพชรประดับ) ร่วมพิธีเปิดการประชุม ในการนี้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “พระเกียรติคุณพระพุทธเจ้าหลวงต่อแผ่นดินสยาม”
 

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง)