วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง " ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ  สิรินธรพินิจราชกรณียานุการ" ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้จัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

" /> กรมศิลปากร หจช.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เชียงใหม่             วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง " ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ  สิรินธรพินิจราชกรณียานุการ" ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้จัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

" />
...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

            วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง " ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ  สิรินธรพินิจราชกรณียานุการ" ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้จัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง)