...

ประวัติและบทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่

  1. ผดุงรักษา ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปวิทยาการทางด้านช่างฝีมือ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปกรรมของชาติ
  2. ดำเนินการด้านช่างและงานศิลปะ ในการบูรณะซ่อมแซม เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและงานศิลปกรรม ที่มีคุณค่าของชาติ
  3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านช่างศิลปกรรมของชาติ
  4. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ประมาณราคากลาง ควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง เพื่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ไทยประยุกต์ และไทยร่วมสมัย การออกแบบตกแต่งภายในและศิลปสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ วัด สถาบัน องค์กร
  5. ดำเนินการสร้างสรรค์ งานจิตรกรรม ประติมากรรม และงานช่างสิบหมู่ รวมทั้งงานศิลปประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
  6. ควบคุม ดูแล บำรุง รักษา ซ่อมบูรณะ สนับสนุนการสร้างอนุสาวรีย์สำคัญของชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ
  7. เผยแพร่ สนับสนุน และส่งเสริมงานด้านช่างศิลปกรรมของชาติแก่สถานศึกษา ชุมชน

 

(จำนวนผู้เข้าชม 772 ครั้ง)


Messenger