...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลาจัดโครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จัดโครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน (เทคนิคสีน้ำ) เมื่อวันที่ 23 - 27 เมษายน 2557 เพื่อส่งเสริมให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในช่วงภาคฤดูร้อน   โดยได้ใช้เวลาว่างมาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทางศิลปะอันทำให้ได้ใกล้ชิดและเกิดความรักต่อโบราณวัตถุและโบราณสถานอันเป็นมรดกสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป  

 

 

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 185 ครั้ง)