...

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕

ชื่อผู้แต่ง      :   จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ
ชื่อเรื่อง        :   พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕
ครั้งที่พิมพ์     :   -
สถานที่พิมพ์   :   พระนคร
สำนักพิมพ์     :   โรงพิมพ์อักษรศาสน์
ปีที่พิมพ์        :   ๒๕๐๙
จำนวนหน้า    ๖๘ หน้า
หมายเหตุ       :   พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ  คุณพ่อศุข  สงวนน้อย ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๑๓  มกราคม ๒๕๐๙
                     พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้จัดพิมพ์ในเล่มนี้ เป็นพระบรมราโชวาทซึ่งมีไปพระราชทานพระบรมโอรสาธิราช และอีกภาคหนึ่งมีพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ เนื่องในโอกาสเสด็จออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เพื่อพุทธศักราช ๒๔๒๘ แต่เนื้อความล้วนเป็นคติสอนใจที่เป็นผลได้แก่ผู้อ่านทั่วไป

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 20358 ครั้ง)