...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 31,486 รายการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี ร่วมกับวัดทัพทันวัฒนาราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์ศิลปกรรมวัดทัพทันวัฒนาราม ซึ่งมีพระครูพระอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดทัพทันวัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงาน และบรรยายถึงที่มาของโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดทัพทันวัฒนาราม โดยมีนางสาวพรทิพย์ กำเนิดแจ้ง วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี นายสมัคร ทองสันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี นายพูนวิวัฒน์ พรหมชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน นางปัณรสี รักษา นายช่างศิลปกรรมอาวุโส นายศุภกิจจ์ เสถียรอินทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี