...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาและอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีความสำคัญระดับชาติและท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ทั้งของชาติและของท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์สำคัญที่มีคุณค่า

(จำนวนผู้เข้าชม 361 ครั้ง)


Messenger