...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 30,548 รายการ


ทำการแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ เมืองฟูกูโอกะ

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แหล่งเรือจมสมัยสงครามโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีภัยคุกคามจากมลภาวะทางทะเลและการปล้นชิง (World War Shipwrecks in Southeast Asia-treats of marine pollution and looting)”