...
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล

เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
นักวิชาการวัฒนธรรม1
นักวิชาการวัฒนธรรม2