...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์


          เป็นสถาบันเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ถ่ายทอดและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

พันธกิจ


๑. สำรวจ แสวงหาและรวบรวมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติที่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทั้งแบบประเพณี ร่วมสมัยและสมัยใหม่ รวมถึงวัตถุทางชาติพันธุ์ ทั้งที่เป็นทรัพย์แผ่นดินและที่เป็นหลักฐานแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาเก็บรักษา ควบคุมดูแลรักษา สมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป
๒. ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ และวิจัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ ผนวกกับการสืบค้นจากเอกสารและตำนานหรือแหล่งข้อมูลอื่นและสำหรับเป็นเอกสารอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติต่อไป
๓. ประสานสนับสนุนในการสงวนรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ ตามหลักการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและวัตถุทางชาติพันธุ์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ต่อสาธารณชน ด้วยสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ
๕. ตรวจพิสูจน์ กำหนดอายุสมัยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและวัตถุทางชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๖. สำรวจเก็บข้อมูล ประสานส่วนกลางเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่อยู่ในความครอบครองของวัดและเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๗. การควบคุม สถานประกอบการค้า การนำเข้าและการส่งออกสิ่งเทียมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๘. วางแผนและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของชาติและนานาชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 312 ครั้ง)