...

ขอเชิญชม Facebook Live เสวนาทางวิชาการ ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗

             กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดการเสวนาทางวิชาการ ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ มีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

- วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
        เรื่อง แผนภูมิของแผ่นดิน  จัดโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
        วิทยากร                  นายไอยคุปต์ ธนบัตร, นายภูวนารถ สังข์เงิน, นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ
        ผู้ดำเนินรายการ       นายชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์  

- วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
        เรื่อง ตราประจำจังหวัด  จัดโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
        วิทยากร                  นายกำพล เวชสุทัศน์, นายสุเมธ พุฒพวง,
                                      นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร, นางสาวมณีรัตน์ พุทธอุปถัมภ์
        ผู้ดำเนินรายการ       นางประภาพร ตราชูชาติ

- วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
        เรื่อง สานสัมพันธ์ด้วยสัญญา  จัดโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
        วิทยากร                  นางภาวิดา  สมวงศ์, นางสาวทรายทอง ทองเกษม,
                                      ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
        ผู้ดำเนินรายการ       นางสาวนัทธมน จิตเจตน์

- วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
        เรื่อง แรกมีการพิมพ์  จัดโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ
        วิทยากร                  นางอัจฉรา จารุวรรณ, นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน, นายยุทธนาวรากร  แสงอร่าม
        ผู้ดำเนินรายการ       นางสาวอุดมพร  เข็มเฉลิม

- วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
        เรื่อง ต้นร่างสร้างเมืองเรืองรองศิลปกรรม  จัดโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
        วิทยากร                  ดร.วสุ โปษยะนันท์, นายจักริน อุตตะมะ, ดร.พรธรรม ธรรมวิมล, นางพัชรินทร์ ลั้งแท้กุล                                               
        ผู้ดำเนินรายการ       นางสาวชนาธิป พฤกษ์อุดม

- วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
        เรื่อง ด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึง  จัดโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
        วิทยากร                  นางจุฑาทิพย์  อังศุสิงห์, นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา
        ผู้ดำเนินรายการ       นางบุศยารัตน์ คู่เทียม

- วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
        เรื่อง ด้วยพระปรีชาญาณ นำประชาราษฎร์จากทาสสู่ไท  จัดโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ
        วิทยากร                  นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล, นางสาวณัฏฐา  กล้าหาญ, นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน        
        ผู้ดำเนินรายการ       นายบารมี  สมาธิปัญญา

- วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
        เรื่อง เล่าขานประวัติศาสตร์ไทยจากเอกสารต่างประเทศ  จัดโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
        วิทยากร                  นางสาวนันทพร  บรรลือสินธุ์, นางสาวรัตติกาล  สร้อยทอง, นางสาวกมลทิพย์  ชัยศุภมงคลลาภ
        ผู้ดำเนินรายการ       นางสาวพัชรา  สุขเกษม
 
            ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการเสวนาทางวิชาการ ผ่านทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม https://www.facebook.com/FineArtsDept

(จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง)


Messenger