วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

      แหล่งรวบรวมมรดกภูมิปัญญาด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูรณ์และทันสมัย มุ่งให้บริการอย่างดีเด่น พร้อมเป็นผู้นำด้านวิชาชีพห้องสมุด


ภารกิจหลัก

        1.  ดำเนินการสำรวจ จัดหา รวบรวม จัดเก็บ และสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาด้านทรัพยากรสารสนเทศในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารโบราณ

         2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ดำเนินงานด้านเทคนิควิชาการบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตรต์และเทคโนโลยีสารนิเทศ ตามหลักมาตราฐานสากล ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         3. ให้บริการและส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย

         4. เป็นศูนย์ประสานงานระบบสารสนเทศทางวิชาการแห่งชาติ

         5. เป็นศูนย์วารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์กำหนนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือวารสาร ศูนย์กำหนนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือที่จัดพิมพ์ในประเทศ และเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ

         6. เป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติ

         7. เป็นหน่วยงานรับจดแจ้งการพิมพ์หนังสือ ตามกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

         8.  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานงานวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติ

         9. ดำเนินการส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายหอสมุดแห่งชาติ

       10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ภารกิจและหน้าที่ในด้านต่างๆ

   ภาระหน้าที่งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และเลขานุการประชุมของหน่วยงาน

          2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีในเบื้องต้นของหน่วยงาน

          3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะของหน่วยงาน

          4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลในเบื้องต้นของหน่วยงาน

          5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน / โครงการและงานงบประมาณของหน่วยงาน

          6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

   ภาระหน้าที่งานกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

          1. จัดหา คัดเลือก รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ และติดตามทรัพยากรสารสนเทศตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์

          2. ดำเนินการแลกเปลี่ยนและบริการยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุดในประเทศและต่างประเทศ

          3. ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลักวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

          4. วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อกำหนดเลขหมู่ ลงรายการทางบรรณานุกรม บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล และกำหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP)

          5. รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์เพื่อจัดเก็บเป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติ

          6. รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์การจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ

          7. ดำเนินงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์ บันทึกภาพ ผลิต แปลงสภาพ และจัดทำสำเนาและหน่วยงานอื่นๆ

          8. ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ

          9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

   ภาระหน้าที่งานกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ

          1. ให้บริการการอ่าน ตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้าวิจัย

          2. จัดทำดรรชนี บรรณนิทัศน์ บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารแนะนำการใช้บริการ

          3. บริการสารสนเทศลักษณะพิเศษ รับจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสารตาม

               พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)

          4. ดำเนินงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

          5. ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และบริการนำชม

          6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ

          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

   ภาระหน้าที่งานกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด

 

           1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านวิชาการเพื่อประเมินคุณภาพ และพัฒนาระบบงานของหอสมุดแห่งชาติ

           2. วิเคราะห์ วางแผน เพื่อประเมินคุณภาพ และพัฒนาบุคลากร

           3. ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ และเป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานระบบ     

               สารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขามนุษยศาสตร์

           4. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ ประสานงาน และจัดอบรมด้านการปฏิบัติงานและวิชาการแก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ

           5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

   ภาระหน้าที่งานกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

           1. วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบลักษณะรูปแบบอักษรและภาษา กำหนดอายุสมัย กำหนดหลักเกณฑ์ ในการคัดถ่ายทอด คัดลอก ทำสำเนา ปริวรรต และแปลอักษร-ภาษาโบราณจากเอกสารโบราณเป็นอักษร-ภาษาไทยปัจจุบัน

          ๒. สำรวจแหล่งข้อมูลเอกสารโบราณในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

          3. จัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ วิเคราะห์กำหนดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียน บัตรรายการ และบัญชีบริการตามประเภทของเอกสารโบราณ

          4. พิจารณาตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณเพื่อจัดให้มีการอนุรักษ์ สงวนรักษาต้นฉบับ และส่งทำสำเนาประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม

          5. บริการ และให้ข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารโบราณแก่นิสิต นักศึกษาประชาชน

          6. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ ประสานงาน และจัดฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณแก่หน่วยงานอื่นๆ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

   ภาระหน้าที่งานหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร

          1. สำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์

          2. อนุรักษ์ สืบสาน ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลวิชาการทางดนตรีทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์

          3. ดำเนินงานด้านเทคนิควิชาการบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานและสถาบันการศึกษา

          4. ให้บริการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรีประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

          5. เป็นศูนย์กลางประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการดนตรีกับองค์กร สมาคมทั้งภาครัฐและประชาชน

          6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ด้านวิชาการแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ

          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

   ภาระหน้าที่งานหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

          1. ให้บริการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน

          2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

          3. จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านและเสริมความรู้แก่ประชาชน

          4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 265 ครั้ง)

Messenger