...
มีคณะอาจารย์-นักศึกษา สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๒๘ คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. มีคณะอาจารย์-นักศึกษา สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๒๘ คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
(จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง)