...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

๒. เพื่อพัฒนาให้เป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่มีระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารสำคัญของชาติ อันเกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนรวบรวมเอกสารราชการ องค์กร และส่วนบุคคล อันเกี่ยวเนื่องในการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ

๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเฉลิมพระเกียรติ ในวิทยาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์

๔. เป็นศูนย์จดหมายเหตุสารสนเทศที่สามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการแสดงภาพตัวอย่างในระหว่างการสืบค้น และให้บริการทำสำเนาด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย

๕. เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง ที่สามารถดึงดูดเยาวชนใน วัยศึกษาและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาค

(จำนวนผู้เข้าชม 299 ครั้ง)


Messenger