...
โรงเรียนบางลี่วิทยา เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. มีคณะครู-นักเรียน โรงเรียนบางลี่วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖ จำนวน๓๒๙ คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 142 ครั้ง)