...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 28,603 รายการ

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ ๔ เข้าทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และทำกิจกรรมเวียนเทียนบริเวณวัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร