...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 31,370 รายการ


ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563