...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงเป็นวัสดุหลัก และใช้ไม้เป็นส่วนประกอบ ประดับด้วยลายปูนปั้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมที่เหลืออยู่เพียงส่วนฐานและเหนือขึ้นไปเพียงเล็กน้อย สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน 2 ชั้น มีทางขึ้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งทําเป็นลานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีทางขึ้นอยู่ทางทิศเหนือ ภายในด้านทิศตะวันตกของซุ้มประตูด้านหน้ามีปรางค์ 3 องค์ ตั้งเรียงอยู่บนฐานเดียวกัน (นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่า โบราณสถานหมายเลข 2 นี้คงจะเป็นปรางค์องค์เดียวที่อยู่ตรงกลาง ที่ล้อมรอบด้วยระเบียงคดและซุ้มประตูเหมือนกับโบราณสถานหมายเลข 1) เป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณโบราณสถานหมายเลข 2 ได้พบแท่นประติมากรรม หินทรายเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ลักษณะตัวอาคารของโบราณสถานหมายเลข 2 นี้ ยังมีลักษณะไม่สมดุลกัน ไม่ว่าจะเป็นฐานของซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกซึ่งแต่ละด้าน ย่อมุมไม่เหมือนกัน หรือฐานของแนวระเบียงด้านซ้ายที่ไม่อยู่ในลักษณะของเส้นตรง เหมือนกับฐานของแนวระเบียงด้านทิศเหนือ สิ่งเหล่านี้อาจจะแสดงให้เห็นว่า โบราณสถานหมายเลข 2 นี้อาจจะยังสร้างไม่เสร็จ หรือมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนทําให้อาคารนี้มีลักษณะดังกล่าว ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/.../132...
(วันอังคารที่ 09 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 68
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ โบราณสถานหมายเลข ๑ หรือปราสาทเมืองสิงห์เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นตามคติความเชื่อแบบขอม มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับปราสาทหิน ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นต้น แต่ที่ปราสาทเมืองสิงห์จะมีขนาดเล็กกว่ามากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นศิลาแลง ซึ่งนํามาจากแหล่งตัดหินในท้องถิ่นมาสกัดแต่งให้มีขนาดต่าง ๆ กันแล้วจึงนํามาเรียงต่อกันขึ้นเป็นโครงสร้างการเรียงศิลาแลงของปราสาทเมืองสิงห์นี้ เพื่อใช้เป็นเพียงแกนของศาสนสถานเท่านั้น เพราะมีการฉาบปูนทับศิลาแลงอีกชั้น ก่อนที่จะปั้นลวดลายประดับตัวอาคาร โบราณสถานหมายเลข ๑ ประกอบด้วย อ่านเพิ่มเติม http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/.../index.../th/
(วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 107
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 192
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสารคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๖๖
(วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 210
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1152