...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ
 
1. ให้บริการการอ่าน ศึกษาค้นคว้า วิจัย หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
 
2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 
3. ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและวิชาการ เพื่อช่วยการสืบค้นข้อมูล
 
4. จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านและเสริมความรู้แก่ประชาชน
 
5.ให้คำปรึกษา แนะนำและฝึกอบรมด้านวิชาการแก่บุคลากร นักศึกษาจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ

(จำนวนผู้เข้าชม 342 ครั้ง)


Messenger